Blog Archive

Tuesday, June 23, 2009

pemilihan logo dan lagu sekolah

Semua guru bersetuju untuk membuat sedikit pindaan kepada konsep logo sekolah yang dicadangkan. Guru juga diberikan lirik lagu sekolah untuk mereka membuat pindaan jika perlu dan mencadangkan lirik yang bersuaian.

Sementara itu suatu sistem nombor siri untuk pendaftaran pelajar dan sistem fail sekolah diperkenalkan untuk dirujuk semasa mengambil tindakan perkara berkaitan.

Jumlah pelajar yang mendaftar setakat hari ini dalah 232 orang terdiri dari 119 orang T1, 77 orang T2 dan 36 orang T4

0 comments: